Legislatie protectia mediului

Legislatie protectia mediului

Legea 17/1990 – privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale,

al zonei continue şi al zonei economice exclusive ale României.

Legea 107/1996 –  a apelor

Legea 111/1996 – privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

Legea 214/ 2011- pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor

Legea 255/ 1998 – privind protecţia noilor soiuri de plante

Legea 178/ 2000 – privind produsele cosmetice

Legea 289/ 2002 – privind perdelele forestiere de protecţie

Legea 458/ 2002 – privind calitatea apei potabile

Legea 85/2003 – minelor

Legea 238/ 2004 – petrolului

Legea 347 din 2004 – legea muntelui

Legea 407/ 2006 – vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic

Legea 24 /2007 – actualizată şi republicată. Legea privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

Legea 46/ 2008 – Codul silvic

Legea 220/ 2008 – pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Legea 171 /2010 – actualizata Legea contraventiilor silvice si a sanctionarii acestora

Legea 132 /2010 – privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice

Legea 211/ 2011 –  privind regimul deşeurilor

OUG: Ordonante de Urgenta ale Guvernului

OUG 202/ 2002- privind gospodărirea integrată a zonei costiere

OUG 243/ 2000 -privind protecţia atmosferei

OUG 195 /2005 – privind protecţia mediului

OUG 196 din 2005 – privind fondul pentru mediu

OUG 68 /2007- privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

OUG 71/ 2010 – privind stabilirea strategiei pentru mediul marin 

OG: Ordonante de Guvern

OG 87/ 2001 – sevicii publice salubrizare localitati 

HG: Hotarari de Guvern

HG 321/ 2005 – privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant

HG 1037/ 2010 – privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

HG 1132/ 2008 – privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori

HG 1268/2010 – privind aprobarea Programului de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO

Ordine ministeriale

Ministerul Mediului şi pădurilor

Ordin 1450/ 2010 – pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare